Ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z coronavirusem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020 poz. 568 ) poniżej przedstawiamy najważniejsze ulgi z jakich mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą:

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA TRZY MIESIĄCE MARZEC – MAJ 2020

W przypadku płatnika, który opłacał składki wyłącznie za własne ubezpieczenie – niezatrudniającego pracowników – dochodzi dodatkowe kryterium tj. prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz osiągnięcie przychodu za pierwszy miesiąc, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek nie wyższego niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na rok 2020, to jest 15.681 zł.

Zwolnienie następuje na wniosek, który musi być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. We wniosku musi być oprócz danych identyfikacyjnych oświadczenie potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności po niż 15 681 zł. Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej ! Link do wniosku.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

WAŻNE. W przypadku nie opłacania składek ZUS nie będzie ich można uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności i odliczania od dochodu, co może przełożyć się na wyższy wymiar podatku dochodowego w tym okresie.

ROZŁOŻENIE NA RATY LUB ZAPŁACENIE PÓŹNIEJ NALEŻNOŚCI ZUS.

Można złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r. Wniosek powinien być złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Link do wniosku.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE.

Przedsiębiorca, o ile nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu – może skorzystać z jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego, na warunkach określonych szczegółowo w art. 15zr – art. 15zza. Np w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnięto przychód co najmniej 15% niższy od przychodu w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2020 r. Czyli w przypadku wniosku złożonego w kwietniu, przychód za marzec musi być co najmniej 15% niższy od przychodu za luty i nie wyższy niż 15.681 zł. Wniosek o świadczenie postojowe – RSP składa się do ZUS. Link do wniosku.

POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY.

Mikroprzedsiębiorca może się ubiegać w powiatowym urzędzie pracy o pożyczkę jednorazową w kwocie 5.000,00 zł. Pożyczka ma umożliwić pokrycie bieżących kosztów, takich jak np. podatki, składki czy koszty wynajmu lokalu.

Pożyczka może być w przyszłości umorzona, jeżeli przedsiębiorca przez 3 miesiące nie zmniejszy stanu zatrudnienia (szczegółowe warunki określa art. 15 zzd);

Pożyczka udzielana jest maksymalnie na okres nie dłuższy niż 12 mc, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oprocentowanie: stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona, jeśli mikroprzedsiębiorca przez 3 miesiące nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

PODATKI

W zakresie obowiązków podatkowych:

– termin składania zeznań rocznych  PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38) za 2019r. pozostał do 30 kwietnia 2020r., jednak jeśli zeznanie zostanie złożone po tym terminie, ale do dnia 31 maja 2020r.  Nie ma  sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie.

– jeżeli przedsiębiorca z powodu koronawirusa poniósł stratę w 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jego przychody w 2020 r. z tytułu tej działalności były niższe o co najmniej 50% względem przychodu w 2019 r. można jednorazowo obniżyć o wysokość straty z 2020 r. (nie więcej niż o 5.000.000 zł) odpowiednio swój dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z tej działalności – Konieczność złożenia korekty zeznania za 2019 r.,